Africa Tours CSS Sprite

Rejsebetingelser


Aftalens indgåelse

Aftalen mellem B2B Travel og kunden anses for indgået, når kunden har accepteret det af rejsebureauet fremsendte skriftlige gruppetilbud. Kunden forpligtes til i forbindelse med aftaleindgåelsen at oplyse en gyldig e-mailadresse samt et gyldigt telefonnummer til brug for korrespondance mellem parterne.

Efterfølgende ændringer i aftalen, som er sket på kundens foranledning, anses som accepteret af kunden. Såfremt rejsebureauets bekræftelse af sådanne ændringer ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal kunden straks reagere over for B2B Travel. I modsat fald anses ændringen som accepteret af kunden.
 

Depositum

Efter bekræftelse indbetales depositum på DKK 1.000,- per person, med mindre andet er aftalt. Ved køb af flybilletter, der skal udstedes kort tid efter bestilling, opkræves flybilletternes fulde beløb straks.

Slutbetaling/restbeløb

Slutbetaling for grupperejsen foretages senest 30 dage inden afrejsen, med mindre andet er aftalt for den specifikke rejse.

Ændring af bestilling

Efter at kunden har bekræftet B2B Travels tilbud og depositum er indbetalt, kan rejsen ikke ændres uden omkostninger. Det koster et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000,- samt dertil de til enhver tid gældende ændringsgebyrer fra luftfartsselskaber eller andre leverandører tilknyttet rejsen.

AGENTFORBEHOLD FLYBILLETTER

B2B Travel optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Dette vilkår accepteres af kunden ved betaling til B2B Travel.

Det er luftfartsselskabet, som kunden har indgået direkte aftale om transporten med, og det er derfor også luftfartselskabet som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Det er luftfartsselskabets betingelser, der regulerer aftaleforholdet mellem kunden og luftfartsselskabet. De til enhver tid gældende betingelser kan kunden findes på luftfartsselskabets hjemmeside.

B2B Travel modtager alene kundens betaling på vegne af luftfartsselskabet. Det erlagte beløb fra kunden overfører B2B Travel til luftfartsselskabet efter modtagelse af indbetaling. Da B2B Travel alene er formidler af transportydelsen, er bureauet ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.
 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

B2B Travel forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende grupperejse eller andre forhold, som B2B Travel ikke kan/har kunnet tage højde for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 30 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. Dog vil rejsen maks. Kunne stige med 10% af rejsens pris.
 

Konkurssikring

Folketinget har med virkning fra d. 01. januar 2010 ændret Lov om Pakkerejser, hvorved det er muligt at tegne en konkursforsikring på DKK 20,- pr. person ved køb af flybilletter uden landarrangement i øvrigt, eller ved køb af et lejekøretøj uden yderligere rejsearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den rejsende økonomisk i tilfælde af selskabets konkurs.
 

B2B Travels ansvar ved pakkerejser

B2B Travel gennemfører i medfør af pakkerejselove rejserne i henhold til aftalt program og pris.
Men er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure- lignende hændelser, dvs. hændelser, som B2B Travel ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge, (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker m.m.)

B2B Travel optræder alene som agent for de benyttede flyselskaber og ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til international lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen). B2B Travel er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse.

Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende STRAKS underrette B2B Travel, hotel og transportør, således at B2B Travel får mulighed for at afhjælpe manglen inden rimelig tid. Underretter de rejsende ikke straks B2B Travel om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse. 
Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for B2B Travel. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor B2B Travel, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges B2B Travel senest syv dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse. 
sebetingelser

B2B Travel er ansvarlige for mangler, med mindre:

  • Manglen skyldes uvedkommende trejdemand.
  • Manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som B2B Travel eller medarbejdere ved B2B Travel ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.
  • Manglen kan henføres til force majeure-lignende forhold.


Den rejsendes ansvar


Det er gæstens eget ansvar at sørge for gyldigt pas og obligatoriske vaccinationer.
Navnet i flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er gæstens eget ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas.
Det er meget vigtigt, at de rejsende oplyser navnene, som de står i passet, da forkerte navne kan medføre afvisning i lufthavnen. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændring efter flyreservation er foretaget. Skulle der være oplyst forkerte navne har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flyarrangementet eller at kunne modtage tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Ved modtagelse af dokumenter/ faktura etc., er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at de fra B2B Travel bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt at kontrollere, at for- mellem og efternavn på billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet. B2B Travel påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at den rejsende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For alle rejser er check-in tid altid min. to timer før afgang.

Man er som gæst forpligtet til at have foretaget check-in på det senest anførte tidspunkt for dette. Oplysninger omkring tider for afsluttet check-in fremgår altid af den fremsendte flybillet /eller e-ticket modtaget pr. e-mail. Overholdes check-in IKKE og man eventuelt nægtes adgang til flyet er det for den rejsendes egen omkostning at nå frem til destinationen. Er dette ikke muligt, er rejsen – og dens værdi – tabt.

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/- stederne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig- max. 24 timer efter modtagelse af dokumenterne – kontakte B2B Travel, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen. Da der kan forekomme tidsændringer i flytiderne, rådes I til at kontakt luftfartsselskab /lufthavnen 72 timer før afrejse for at genbekræfte afrejsetider og den lokale check-in tid.

Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinations-bestemmelser. Har den rejsende ikke dansk pas, opfordres den rejsende til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser /transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Den rejsende sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.
For indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas, der er udstedt i Danmark efter 1. marts 1997, er af denne type. De fleste lande kræver at børn rejser med eget pas. B2B Travel anbefaler derfor, at børn altid rejser med eget pas. For indrejse i de fleste lande kræves, at passet skal være gyldigt i min. seks måneder efter hjemkomst til Danmark. Regler om biometriske pas vil være oplyst på følgende: www.politi.dk. OBS: Det er desuden vigtigt, at der er blanke sider i passet.

Vi anbefaler at kontakte egen praktiserende læge omkring vaccinationer. Læs mere om vaccinationer her: www.sikkerrejse.dk
 

Reklamationer omkring pakkerejsen

Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal rettes til B2B Travel eller den lokale agent med henblik på udbedring på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre krav om mangler. Hvis fejlen ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal klage fremsættes skriftligt til B2B Travel senest fire uger efter rejsens afslutning. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse B2B Travel er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.
 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

B2B Travel forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen pga. ændringer i transport-omkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-/ landings- eller startafgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som B2B Travel ingen mulighed har for på forhånd at tage højde for.

 

Ændringer i afgangs- og ankomsttider

Efter billetudstedelsen kan der en gang imellem forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Såfremt der opstår ændringer som medfører andet tidspunkt for check-in, meddeles dette hurtigst muligt til gæsten.
 

Øvrige betingelser

Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Tvister


Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejseankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

Lovvalg og værneting


Ethvert krav overfor B2B Travel behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Dette programs rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk.

Rejsegarantifonden


B2B Travel er en del af Safarigruppen ApS, og vi er registreret hos Rejsegarantifonden med medlemsnummer 2358.